Algemene voorwaarden

 
 

1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werk uitgevoerd voor u, de Opdrachtgever, door mij (Bonnie Reynell), de Freelancer.

2 De Opdrachtgever is niet verplicht om de Freelancer werk aan te bieden; de Freelancer is ook niet verplicht om werk aan te nemen die door de Opdrachtgever is aangeboden.

3 De Freelancer levert diensten zoals wederzijds overeengekomen, schriftelijk bevestigd door de Opdrachtgever. 

4 Het werk wordt zonder toezicht uitgevoerd op tijden en plaatsen zoals bepaald door de Freelancer, met behulp van haar eigen apparatuur.

5 De Freelancer bevestigt dat zij als zelfstandige werkt, niet btw-geregistreerd is, verantwoordelijk is voor haar eigen inkomstenbelastingbijdragen en geen aanspraak maakt op de voordelen die aan de werknemers van de Opdrachtgever worden toegekend.

6 De Freelancer stemt ermee in om bij de Opdrachtgever of elders aanwezig te zijn voor noodzakelijke vergaderingen, en dat de bestede tijd en overeengekomen redelijke kosten door de Opdrachtgever zullen worden vergoed.

7 De Opdrachtgever vergoedt de Freelancer voor overeengekomen redelijke kosten bovenop de gebruikelijke uitgaven gedaan in het kader van redactionele werkzaamheden.

8 De Opdrachtgever betaalt de Freelancer een vergoeding per uur of per 1000 woorden of een overeengekomen vast bedrag voor de opdracht..

9 Het voltooide werk zal worden geleverd op of voor de overeengekomen datum, tegen de overeengekomen vergoeding, die gebaseerd zal zijn op de beschrijving van de benodigde werkzaamheden en de opdracht, beide geleverd door de Opdrachtgever.

10 Als na ontvangst van het item waaraan gewerkt moet worden, of in een vroeg stadium blijkt dat er aanzienlijk meer werk vereist is dan wat er in de voorafgaande discussie/opdracht was voorzien, kan de Freelancer opnieuw onderhandelen over de vergoeding en/of de deadline..

11 Evenzo, als tijdens de duur van het werk van de Freelancer aanvullende taken worden gevraagd door de Opdrachtgever, kan de Freelancer opnieuw over de vergoeding en/of de deadline onderhandelen.

12 Als het project lang duurt, kan de Freelancer periodiek factureren voor voltooide fasen.

13 Alle inhoud die door de Freelancer is gemaakt als onderdeel van het proeflezen, redigeren, vertalen of projectbeheer wordt auteursrechtelijk beschermd door de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

14 De aard en inhoud van het werk zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan iemand anders dan de Opdrachtgever en zijn aannemers worden bekendgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

15 De Freelancer garandeert dat alle werkzaamheden die zij uitbesteedt namens de Opdrachtgever, worden voltooid volgens dezelfde maatstaf, planning en budget en met dezelfde voorwaarden van vertrouwelijkheid.

16 Als het werk van de Freelancer onbevredigend is, zal de Freelancer het in haar eigen tijd en op eigen kosten herstellen.

17 Tenzij anders overeengekomen, wordt de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van de Freelancer uitbetaald, overeenkomstig de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (amended 2002 and 2013).

18 De informatie die de Opdrachtgever en de Freelancer kunnen bewaren valt onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Dergelijke informatie zal niet langer worden bewaard dan op enig moment nodig is om te voldoen aan deze voorwaarden en aan alle nalevingsverklaringen of privacybeleid die door de Opdrachtgever en/of de Freelancer zijn gepubliceerd. Zowel de Opdrachtgever als de Freelancer zijn het erover eens dat, indien toestemming vereist is om dergelijke gegevens te bewaren of te verwerken, een dergelijke toestemming is aangevraagd en verkregen en beide feiten kunnen worden aangetoond. Beide kunnen de records van de ander bekijken om er zeker van te zijn dat ze relevant, correct en actueel zijn.

19 De Opdrachtgever of de Freelancer heeft het recht om een contract voor diensten te beëindigen als er sprake is van een ernstige schending van de voorwaarden.

20 Als de Freelancer een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het proeflezen, redigeren of projectbeheer van het werk, heeft zij recht op één gratis exemplaar van het werk.

21 De Freelancer kan de naam van de Opdrachtgever gebruiken in haar promotiemateriaal en op haar website.

22 Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en zowel de Freelancer als de Opdrachtgever komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de Engelse en de Welsh rechtbank.